Публичная оферта

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР НА НАДАННЯ ПОСЛУГ ІЗ ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

Товариство з обмеженою відповідальністю «ПРОСКО УКРАЇНА», в особі Директора Калашника Сергія Володимировича, діючого на підставі Статуту, надалі «Виконавець», з одного боку, та будь-яка фізична особа, яка звернулася до Виконавця для отримання послуг за цим Договором, іменована далі «Замовник», в подальшому разом іменуються Сторони, а кожна окремо Сторона, керуючись ст. 633 Цивільного кодексу України, уклали цей Публічний договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Виконавець в порядку та на умовах визначених даним Договором зобов’язується надати Замовнику послуги з підвищення його рівня володіння іноземною мовою, а Замовник зобов’язується вчасно прийняти та вчасно оплатити такі послуги.

1.2. Замовником за цим Договором може бути будь-яка особа, яка отримує вказані вище Послуги або особа, яка вказана Замовником в онлайн-заявці.

1.3. Послуги, що надаються за цим Договором, включають комплекс занять та заходів, які надаються для покращення Студентом власного рівня володіння іноземною мовою.

2. АКЦЕПТУВАННЯ ДОГОВОРУ

2.1. Фізичні особи, які звернулись до Виконавця для отримання Послуг, підтвердженням повного та безумовного акцептуванням публічної оферти Виконавця є сплата вартості Послуг з вивчення іноземної мови.

2.2. Цей Договір є Публічним Договором в розумінні ст. 633 Цивільного кодексу України та вважається укладеним без його подальшого підписання з моменту отримання Виконавцем від Замовника оплати замовлених Послуг чи вчинення інших дій, передбачених договором, що свідчать про згоду дотримуватися умов Договору, без підписання письмового примірника Сторонами.

2.3. Замовник дає згоду дотримуватися умов Договору та згоду отримувати Послуги на встановлених Виконавцем умовах з моменту оплати замовлених Послуг.

2.4. Цей Публічний Договір розміщений на офіційній веб-сторінці Виконавця за посиланням:

2.5. Одночасно з надсиланням Заявки Замовник надає Виконавцеві право на збирання, обробку та зберігання своїх персональних даних, що містяться в Заявці, в порядку, встановленому Законом України «Про захист персональних даних».

3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПОСЛУГ

3.1. Специфікація програми (назва номенклатури, семестр, кількість годин), за якою надаються послуги, зазначається в рахунку-фактурі.

3.2. Тривалість програми та інших послуг:

3.2.1. Початком семестру є перше заняття за розкладом групи, а закінченням — останнє заняття за розкладом групи.

3.2.2. Кількість занять на тиждень визначається Виконавцем за розкладом. Тривалість одного заняття складає 45 хвилин для дітей 6-8 років, 90 хвилин для дітей від 9 років. Заняття починаються згідно із затвердженим розкладом.

3.2.3. Діти віком від 9 років можуть відвідувати розмовні клуби щосуботи протягом всього календарного року. Графік та тематика занять затверджується Виконавцем і може бути змінена. Інформацію стосовно графіка і тематики занять Замовник отримує в адміністраціі ТОВ «ПРОСКО УКРАЇНА» або на адресу електронної пошти Замовника за запитом.

3.2.4 Для підлітків віком від 12 років тривалість одного заняття складає 90 хвилин. Підлітки віком від 12 років можуть відвідувати розмовні клуби щосуботи протягом всього календарного року. Графік та тематика занять затверджується Виконавцем і може бути змінена. Інформацію стосовно графіка і тематики занять Замовник отримує в адміністраціі ТОВ «ПРОСКО УКРАЇНА» або на адресу електронної пошти Замовника за запитом.

3.2.5 Для дорослих тривалість одного заняття складає 90 хвилин. Дорослі можуть відвідувати розмовні клуби щосуботи протягом всього календарного року. Графік та тематика занять затверджується Виконавцем і може бути змінена. Інформацію стосовно графіка і тематики занять Замовник отримує в адміністраціі ТОВ «ПРОСКО УКРАЇНА» або на адресу електронної пошти Замовника за запитом.

3.2.6. Замовники, які пропустили своє заняття з поважних причин, можуть записатися на консультацію зпропущеногозаняття. Консультація триває 20 хвилин та проводиться одним з викладачів школи індивідуально або в міні-групах. Проведення консультації можливе тільки в межах поточного семестра. Запис на консультацію проводиться завчасно керівником або адміністратором школи.

3.3. Додаткові матеріали:

3.3.1. Комплект навчальних матеріалів згідно програми визначає Виконавець. Вартість матеріалів встановлюється Виконавцев та сплачується окремо від вартості Послуг.

4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

4.1. Виконавець зобов’язується:

4.1.1. Провести тестування Студента перед початком надання послуг. На підставі проведеного тестування проінформувати Замовника про орієнтовний рівень володіння англійською Замовника та надати йому розклад навчання та все необхідне для отримання послуг відповідно до п. 1.1.

4.1.2. Своєчасно, згідно з розкладом та програмою, проводити заняття зі Студентом.

4.1.3. Видати Студенту, який успішно закінчив повний курс навчання та успішно склав підсумковий тест, відповідний документ (сертифікат).

4.1.4. Формувати навчальні групи у складі не більше 8 студентів.

4.2. Виконавець має право:

4.2.1. Відмовити в укладанні Договору чи в наданні послуг за договором:

  • у разі відсутності технічної можливості надання Замовнику послуг, які ним запитуються;
  • у разі наявності у Замовника перед Виконавцем заборгованості за надані послуги.

4.2.2. Припинити надання послуг Замовнику в разі порушення ним умов Договору. Відновлення надання послуг здійснюється після повного усунення порушень.

4.2.3. У будь-який момент відмовити Замовнику в надані послуг, визначених у п.1.1. цього Договору, у разі якщо його поведінка під час проведення занять не дає змоги викладачеві належно виконувати свої обов’язки, а студентам — ефективно сприймати інформацію. У такому разі грошові кошти, які були сплачені Замовником за надання послуг, не повертаються.

4.2.4. Змінювати час або дні навчання, попередньо повідомивши Замовника.

4.2.5. На період надання Послуг змінювати номер групи або викладача без попередження Замовника, якщо не змінюється час навчання та дні навчання.

4.3. Замовник зобов’язується:

4.3.1. У повному обсязі й у терміни, визначені Договором, вносити плату за Послуги, що надаються.

4.3.2. Дотримуватися/забезпечити дотримання Правил поведінки під час перебування в школі.

4.4. Замовник має право:

4.4.1. Користуватися Послугами Виконавця для вивчення іноземної мови відповідно до положень цього Договору.

4.4.2. Змінювати час або дні навчання за попереднім узгодженням із Виконавцем. Такі зміни можуть бути прийняті в разі наявності у Виконавця можливості забезпечити надання послуг з урахуванням таких змін.

4.4.3. Отримувати необхідну та достовірну інформацію про Виконавця, режим його роботи та перелік Послуг, які надаються.

4.4.4. Змінювати час проведення індивідуальних занять (відмінити/перенести) не пізніше ніж за одну добу, поінформувавши адміністратора Виконавця. У випадку відміни заняття в день, коли заняття повинно відбутися, воно вважається проведеним.

5. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

5.1. Вартість послуг за умовами цього Договору зазначена в рахунку-фактурі, який сформовано згідно Заявки Замовника. Вартість послуг встановлюється в національній валюті України. Усі платежі за цим Договором здійснюються в національній валюті України.

5.2. Послуги оплачуються шляхом перерахування на розрахунковий рахунок Виконавця Замовником протягом 3 (трьох) календарних днів з моменту отримання рахунку.

5.3. Додаткові платні послуги оплачуються Замовником окремо згідно з розцінками, що встановлені Виконавцем.

5.4. Повернення сплачених коштів у повному обсязі здійснюється на вимогу Замовника за умови, що від початку навчання Студентом минуло не більше 5 календарних днів, та Замовник виклав причини відмови від курсу письмово. В усіх інших випадках оплачені кошти на вимогу Замовника не повертаються.

5.5. У разі якщо Замовник не може продовжувати навчання за Непередбачуваних обставин, Виконавець може повернути кошти за мінусом вартості навчальних матеріалів та за мінусом годин отриманих Послуг (за прайсовою вартістю, без знижки за річне або семестрове навчання) за письмовою заявою Замовника.

5.5. Надання оплачених Замовником послуг здійснюється тільки в межах поточного семестру та не може бути перенесено на наступні семестри.

5.6. У разі пропуску Замовником занять із будь-яких причин сплачені кошти не повертаються.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

6.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов’язань за цим договором сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

6.2. Виконавець несе відповідальність винятково за обсяг надання послуг безпосередньо Замовникові (вказаному Замовником Студенту) відповідно до умов цього Договору.

7. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

7.1. При настанні обставин непереборної сили виконання зобов’язань відсувається в часі до моменту завершення дії таких обставин.

8. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

8.1. Цей Договір набуває чинності з моменту його укладення та діє до моменту виконання сторонами взятих на себе зобов’язань.

8.2. Цей договір може бути розірваний достроково за ініціативою Замовника з дотриманням умов, указаних в пп. 5.5–5.6 Договору.

9. ІНШІ УМОВИ

9.1. Цей Договір є публічним договором в розумінні ст. 633 Цивільного кодексу України.

9.2. Виконавець може залучати третіх осіб до виконання своїх обов’язків за цим Договором.

9.3. Виконавець має право вносити зміни й доповнення до Договору шляхом розміщення нової редакції Договору на своїй сторінці в мережі Інтернет.

9.4. Нова редакція Договору набуватиме чинності для Сторін через 3 (три) дні з дати її затвердження Виконавцем.

9.5. Протягом строку надання послуг Замовнику Виконавець має право здійснювати фото- та відеозйомку Студентів, в рекламних та навчальних цілях. При цьому всі авторські та суміжні права на отримані фото- та відеоматеріали в будь-якому вигляді та на будь-яких носіях належать Виконавцеві і не можуть бути використані без його згоди. Якщо Замовник заперечує проти використання зображень Учасника на вказаних матеріалах, він повинен письмово сповістити про це адміністрацію Виконавця.